Probíhá načítání...

Objednejte si v od pondělí do pátku do 12:00 a následující pracovní den máte vaše chlebíčky k vyzvednutí! (objednávky o víkendu budou připraveny na prodejně v úterý).
Úvodní stránka>Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek

 

1.1.  Internetový obchod na adrese http://eshop.uzeniny.cz provozuje obchodní společnost Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., se sídlem č.p. 78, 544 72 Dolní Brusnice, IČO 47471450, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 3017, DIČ CZ47471450. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.

 

 

1.2.  Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

 

 

1.3.  Platbu proveďte nejpozději do 12.00 hodin před dnem vyzvednutí zboží.

 

 

1.4.  Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupit však nelze od smluv na koupi nebalených nebo jiných netrvanlivých potravin a dalšího zboží, které podléhá rychlé zkáze. Kupující je povinen si objednané zboží vyzvednout z potravinářských i logistických důvodů v den plánovaného doručení nebo v den poté, pokud se slučuje s platnou otevírací dovou místa vyzvednutí. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na naše náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

 

 

1.5.  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.

 

 

1.6.  Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy. Toto zboží dodáváme pouze do České republiky. Jeho vlastníkem se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě prodejce na prodejně. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, informujete o škodě prodejce na prodejně.

 

 

1.7.  Máte právo reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Vadou zboží není nepoživatelnost potravin po uplynutí doby použitelnosti (trvanlivosti) nebo jejich zkáza při nedodržení podmínek uchovávání – viz KATALOG zboží, který je k dispozici zde. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.

 

Obecná ustanovení

1.1.  Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 5. 2018.

 

 

1.2.  Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

 

1.2.1.  My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., se sídlem č.p. 78, 544 72 Dolní Brusnice, IČO 47471450, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 3017, DIČ CZ47471450.

 

1.2.2.  Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

 

1.2.2.1.  Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

 

1.2.2.2.  Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

 

1.2.2.3.  Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

1.2.3.  Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://eshop.uzeniny.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

 

1.2.4.  E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

 

1.2.5.  Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

 

1.2.6.  Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

 

1.3.  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

 

 

1.4.  Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

 

 

1.5.  Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

 

 

1.6.  Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

 

1.7.  Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

 

1.7.1.  mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

 

1.7.2.  online v našem internetovém obchodě,

 

1.7.3.  emailem na naší e-mailové adrese,

 

1.7.4.  osobně v kterékoli naší provozovně,

 

1.7.5.  telefonicky na našem telefonním čísle.

 

 

1.8.  Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

 

1.8.1.  Česká obchodní inspekce,

 

1.8.2.  živnostenské úřady,

 

1.8.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů,

 

1.8.4.  Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

 

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1.  Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

 

 

2.2.  Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Zaplatit“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

 

 

2.3.  Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

 

 

2.4.  Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

 

 

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1.  Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

 

 

3.2.  Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

 

 

3.3.  Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

 

 

3.4.  Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

 

 

3.5.  Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

 

 

3.6.  Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

 

Platební podmínky

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit prostřednictvím poskytovatele platebních služeb.

 

 

4.2.  Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před dodáním zboží a to nejpozději do 12.30 hodin před dnem vyzvednutí zboží. Celková cena je uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

 

Dodací podmínky

5.1.  Způsoby dodání. Zboží dodáváme pouze k osobnímu odběru na některou z našich prodejen.

 

 

5.2.  Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do České republiky.

 

 

5.3.  Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

 

 

5.4.  Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy a uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení.

 

5.5.  Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží.

 

 

5.6.  Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

 

5.6.1.  online na odpovídající stránce našeho internetového obchodu,

 

5.6.2.  emailem na naší e-mailové adrese,

 

5.6.3.  osobně v kterékoli naší provozovně,

 

5.6.4.  telefonicky na našem telefonním čísle.

 

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni nás o poškození informovat. V případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej převzít.

 

 

5.7.  Škoda na zboží při přepravě podnikateli. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni jej neprodleně reklamovat.

 

 

5.8.  Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.  Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

 

 

6.2.  Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

 

6.2.1.  vyčerpání zásob objednaného zboží,

 

6.2.2.  nepřevzetí zboží při jeho dodání,

 

6.2.3.  zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

 

6.2.4.  uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

 

6.2.5.  objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

 

6.2.6.  dalších hodných zvláštního zřetele.

 

 

6.3.  Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

 

6.3.1.  převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

 

6.3.2.  převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

 

6.3.3.  převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

 

6.3.4.  uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

 

 

6.4.  Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy však nemáte u smluv:

 

6.4.1.  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (zejména nebalené nebo netrvanlivé potraviny),

 

6.4.2.  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

6.4.3.  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

 

6.4.4.  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

6.4.5.  dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

 

 

6.5.  Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

 

6.5.1.  vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním

 

6.5.1.1.  poštou na adresu kterékoli naší provozovny,

6.5.1.2.  e-mailem na naši e-mailovou adresu;

 

6.5.2.  osobně v kterékoli naší provozovně,

 

6.5.3.  telefonicky na našem telefonním čísle.

 

 

6.6.  Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

 

 

6.7.  Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na naše náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe osobně v kterékoli naší provozovně. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

 

 

6.8.  Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

 

Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

7.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

 

 

7.2.  Naše odpovědnost za vady zboží. Záruční doba je individuální a je uvedena v Katalogu zboží, který je k dispozici zde. Za záruku ručí obchodník pouze za předpokladu, že zákazník dodrží skladovací a manipulační a základní hygienické  podmínky.

 

7.2.1.  Záruční doba (datum spotřeby) je uvedena

7.2.1.1.  u nebalených výrobků na Dodacím listu, který obdrží zákazník s dodávkou a na Daňovém dokladu (faktuře), který je zaslán zákazníkovi v den převzetí na jeho email

7.2.1.2.  u balených výrobků je uveden na etiketě, kterou je označen každý balený výrobek.

 

7.3.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

 

7.3.1.  za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy; vadou zboží tak není nepoživatelnost potravin po uplynutí doby použitelnosti (trvanlivosti) nebo jejich zkáza při nedodržení podmínek uchovávání,

7.3.2.  pokud jste vadu sami způsobili.

 

 

7.4.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

 

 

7.5.  Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

 

7.5.1.  na bezplatné odstranění vady,

 

7.5.2.  pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

 

7.5.3.  není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,

 

7.5.4.  na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 

7.6.  Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

 

7.6.1.  na bezplatné odstranění vady,

 

7.6.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny,

 

7.6.3.  není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

 

 

7.7.  Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

 

7.7.1.  na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

 

7.7.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny,

 

7.7.3.  odstoupit od smlouvy.

 

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

 

 

7.8.  Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

 

7.8.1.  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

 

7.8.2.  použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

 

7.8.3.  nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 

7.8.4.  prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

 

 

7.9.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

 

7.9.1.  osobně v kterékoli naší provozovně,

 

7.9.2.  pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

 

 

7.10.  Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

 

7.10.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

 

7.10.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

 

 

7.11.  Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

 

 

7.12.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

7.13.  Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Reklamace vad zboží podnikatelem

8.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

 

 

8.2.  Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

 

 

8.3.  Nadstandardní záruka pro podnikatele. Nadstandardní záruku za jakost neposkytujeme a za vady zboží, které se vyskytnou na zboží po přechodu nebezpečí škody na vás, neodpovídáme.

 

 

8.4.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

 

8.4.1.  za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy; vadou zboží tak není nepoživatelnost potravin po uplynutí doby použitelnosti (trvanlivosti) nebo jejich zkáza při nedodržení podmínek uchovávání,

 

8.4.2.  za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

 

 

8.5.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

 

 

8.6.  Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

 

8.6.1.  na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

 

8.6.2.  na odstranění vady opravou zboží,

 

8.6.3.  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 

8.6.4.  odstoupit od smlouvy.

 

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

 

8.7.  Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:

 

8.7.1.  na odstranění vady,

 

8.7.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

 

 

8.8.  Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

 

8.8.1.  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

 

8.8.2.  použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

 

8.8.3.  nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 

8.8.4.  prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

 

 

8.9.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

8.9.1.  osobně v kterékoli naší provozovně,

8.9.2.  pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

 

 

8.10.  Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

8.10.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

8.10.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

 

 

8.11.  Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

 

 

8.12.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

Ochrana a zpracování osobních údajů

9.1.  Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

 

9.2.  Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě a to po celou dobu existence uživatelského účtu.

 

 

9.3.  Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.

 

 

9.4.  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 

 

9.5.  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem vedení naší interní databáze zákazníků.

 

 

9.6.  Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.

 

9.7.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

 

9.7.1.  jméno a příjmení,

 

9.7.2.  adresa,

 

9.7.3.  e-mailová adresa,

 

9.7.4.  telefonní číslo,

 

9.7.5.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 

9.7.6.  IP adresa.

 

 

9.8.  Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

 

 

9.9.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

 

 

9.10.  Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

 

 

9.11.  Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.

 

 

9.12.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

 

9.12.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

 

9.12.2.  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

 

9.12.3.  v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

9.12.4.  využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

9.12.5.  žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,

 

9.12.6.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.

 

 

9.13.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Další ustanovení

10.1.  Evidence tržeb Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o.
Dolní Brusnice 78
544 72 Dolní Brusnice
Česká Republika
IČ: 47471450
DIČ: CZ 47471450
Firma je zapsána v obchodním rejstříku pod Spisovou značkou: C 3017 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
Facebook
Platební metody